Fresh snow on mountain… Kashmir Valley


Fresh snow